Tổng hợp các link học Unity3D hay

Nếu bạn nào đang bắt đầu học Unity3D mà chưa biết tìm hiểu từng bước 1 như thế nào thì tham khảo các link học Unity3d tổng hợp dưới đây nhé !

(Mình sẽ update thường xuyên link mới nhất và hay nhất cho các bạn. Mong rằng những link này sẽ giúp bạn tìm được cái bạn đang cần ở Unity để phục vụ cho công việc của mình )

Những tutorial cho những người mới bắt đầu
-Đầu tiên là nơi đào tạo trực tuyến của hãng Unity3D: http://unity3d.com/learn/live-training/archive
-Loạt video căn bản của tác giả Infinite Ammo – http://www.youtube.com/playlist?list=PLEEAEA1E6B11B4DAE
-Series video khóa học của nhóm UnityCG: http://cgcookie.com/unity/cgc-courses/crash-course-learn-unity/
-Một hướng dẫn tương tự của tác giả khác: http://www.alabsoft.com/unity3d.shtml
-Tìm hiểu về các thành phần của Unity: http://gamedev.tutsplus.com/articles/glossary/unity-thinking-with-components
-Twexa: http://twexa.com/

Những tutorial cho người đã biết unity3d cơ bản
-Unity Gem: http://unitygems.com/
-Hướng dẫn làm một game 2D trong Unity3D: http://www.rocket5studios.com/tutorials/make-a-2d-game-in-unity3d-using-only-free-tools-part-1/

Đào tạo theo Project – vừa học vừa làm
-Dự án từ sơ cấp đến nâng cao: http://unity3d.com/learn/tutorials/projects
-Walker boys studio projects: http://walkerboystudio.com/html/unity_training___free__.html
-Bộ Unity3D platformer cho người mới bắt đầu (bạn nên đọc): http://digitalerr0r.wordpress.com/2013/09/30/unity-game-starter-kit-for-windows-store-and-windows-phone-store-games/
-Catlike coding: http://catlikecoding.com/unity/tutorials/runner/

Những video hướng dẫn cơ bản
-Introduction to building games with Unity: http://channel9.msdn.com/Events/Windows-Camp/Building-Windows-Games-with-Unity/Introduction-to-building-games-with-Unity
-Quill18’s game based video tutorials: http://quill18.com/unity_tutorials/
-CGVillage Unity3D tutorial videos:  http://www.cg-village.com/unity-3d-game-engine-tutorials
-Making Mecanim compatible rigs in blender:  http://www.youtube.com/watch?v=Z9iUm2llVPc&feature=youtu.be
-Mouse and touch behaviours plus more video tutorials: http://www.devination.com/
-How to Build games video series (recommended):  http://www.youtube.com/watch?v=lIR4PYHfjys
-Unity 2D (in 3D, pre 4.3) game tutorial (beginner): http://www.youtube.com/watch?v=DZucUpZtg2U 

Unity3D component tutorials
-Unity3d’s own component tutorial videos: http://unity3d.com/learn/tutorials/modules
-Jesse Etzlers awesome Unity 101 series (1-100): http://www.youtube.com/playlist?list=PLxLNqnnCshwlE0UebbpV_v8M4kcLhXEz9
-Jesse Etzlers awesome Unity 101 series (100-beyond): http://www.youtube.com/playlist?list=PLxLNqnnCshwm9ayxqMpeWH4P1SLzrN92-
-Infinite Skills advanced series: http://www.youtube.com/playlist?list=PLtNErhYMkHnEqGtygzs_1qW_VNR1i9oIp
-Burgzergar arcades Hack and Slash series: http://www.burgzergarcade.com/hack-slash-rpg-unity3d-game-engine-tutorial
-Unity 101 series by Cracked Spoon: http://www.youtube.com/playlist?list=PL_N_IEJ7SLOr3k_cd2Zcx07NOTjd-OnCP
-Unity3D coroutines in detail – http://www.altdevblogaday.com/2011/07/07/unity3d-coroutines-in-detail/
 
Unity3D master sites – Unity training is just their thing
-Unity3D’s Unite conference recordings, a goldmine of beginner / intermediate / advanced stuff – http://unity3d.com/unite
-CGCookies Unity section: http://cgcookie.com/unity/
-Armed Unity forum, full of examples tutorials: http://armedunity.com/
-Unity3D student, full of help and challenges: http://www.unity3dstudent.com/
-Unity tutorials on the Tuts+ network: http://hub.tutsplus.com/search?utf8=%E2%9C%93&search%5Bkeywords%5D=unity&button=

Unity3D paid for training
-Unity Magic, training and assets for Unity3D : http://www.unitymagic.com/shop/en/
-Udemy’s Unity3D master class: https://www.udemy.com/unity-3d-master-class-game-development-for-beginners
-GameDev Academys Unity training offer: http://www.gamedevacademy.org/unity-training-anyone-can-learn-how-to-make-a-game/
-Design 3’s profession training services and videos : http://www.design3.com/

Những link giúp học viết các Script
-Cat like codings scripting series: http://catlikecoding.com/unity/tutorials/
-Creating graphics in Unity3D: http://catlikecoding.com/unity/tutorials/graphs/
-How to make collidable curves: http://playmedusa.com/blog/how-to-create-collidable-curves-trail-lines-whatever-in-unity3d/
-Curve Rotating script for Unity3D by Nick Gravelyn: http://pastebin.com/izFTvt4Z
-Move using a curve script by Nick Gravelyn: http://pastebin.com/TFEL9MLg
-Scale by curve script by Nick Gravelyn: http://pastebin.com/Bh6GVfEw
-Tiny tween lib for Unity3D and XNA by Nick Gravelyn : https://gist.github.com/nickgravelyn/4953988
-Unity scripts to charge a weapon: http://www.otakunozoku.com/unity-scripts-to-charge-up-a-weapon/
-Piracy prevention script for Unity3D: http://www.otakunozoku.com/unity3d-piracy-prevention/
-Changing script order execution dynamically : http://gamedevrant.blogspot.com.es/2013/07/unity3d-change-scripts-execution-order.html?m=1

Những hướng dẫn phần Shader
-Prime31’s advanced shader series: http://www.youtube.com/playlist?list=PLb8LPjN5zpx1tauZfNE1cMIIPy15UlJNZ
-Retro flat shading by Kenneth Backus: http://dev.tutsplus.com/tutorials/go-beyond-retro-pixel-art-with-flat-shaded-3d-in-unity–gamedev-12259
-Selection of Shader tutorials by Kashif Riley :http://www.youtube.com/user/JamesRayder2020/videos
-Clifford M Roche walks through Unity debugging in MonoDevelop :http://www.cliffordroche.ca/monodevelop-4-xamarin-studio-debugging-in-unity/
-Shader help and free dissolve shader for Unity :http://kylehalladay.com/all/graphics/2013/09/22/Dissolve-Shaders.html

Performance và kiến trúc
-Richard Fine on best practice:  http://video.unity3d.com/video/4929984/luug-11-pt-2-of-4-
-C# Memory management by Wendelin Reich: http://www.gamasutra.com/blogs/WendelinReich/20131109/203841/C_Memory_Management_for_Unity_Developers_part_1_of_3.php
-4 ways to improve performance by Yorick: http://www.paladinstudios.com/2012/07/30/4-ways-to-increase-performance-of-your-unity-game/
-IOC containers in Unity3D : http://blog.sebaslab.com/ioc-container-for-unity3d-part-1/
-Top 5 tips for Unity3D development (must read): http://www.gamasutra.com/blogs/JohnWarner/20130910/194559/The_top_5_things_Ive_learned_as_a_Unity_developer.php
-A* the efficient way:  http://unitygems.com/astar-1-journeys-start-single-step/
-Create a responsive UI with Unity3D: http://blog.sergeymohov.com/fully-responsive-user-interface-with-unity-gui/
-UNITY3D: IOS PERFORMANCE TIPS by @MVINetwork: http://www.kwalee.com/2012/11/23/unity-3d-ios-performance-tips/

Platform(nền tảng) đặc biệt
-Lee Stott’s getting started on Windows Phone with Unity : http://bit.ly/18vM2rx
-Deep dive: Tips & tricks for porting games from other platforms to Windows 8 : http://channel9.msdn.com/Events/Windows-Camp/Building-Windows-Games-with-Unity/Deep-dive-Tips-tricks-for-porting-games-from-other-platforms-to-Windows-8
-End-to-End: Develop, debug and deploy a Unity game for the Windows Store : http://channel9.msdn.com/Events/Windows-Camp/Building-Windows-Games-with-Unity/End-to-End-Develop-debug-and-deploy-a-Unity-game-for-the-Windows-Store
-Unity3D Custom Fog Shader on Windows Phone 8:http://www.software7.com/blog/unity-custom-fog-shader-on-windows-phone-8/
-Profiler tips for WIndows 8: http://www.markermetro.com/2013/07/technical/using-the-unity-profiler-for-performance-profiling-windows-store-apps-in-unity-4-2/
-Porting Tips and HowTo (plus code) for WP8 / Win8:http://unity3d.com/pages/windows/porting
 
Animation và Mecanim
-CGCookie breakout course on Mecanim: http://cgcookie.com/unity/cgc-courses/crash-course-breakout-mecanim/ 

Generic Tips và Tricks
-50 Tips for working with Unity on DevMag: http://devmag.org.za/2012/07/12/50-tips-for-working-with-unity-best-practices/
-Common pitfalls with Unity on UnityGems: http://unitygems.com/mistakes1/
-Integrating Unity with WordPress: http://www.ana-todor.ro/integrating-unity-player-in-your-wordpress-blog/03/10/2012/
-How to dig holes in terrain: http://www.blog.radiator.debacle.us/2012/08/how-to-dig-holes-in-unity3d-terrains.html
-Adding AdMob to Unity: http://fastegggames.com/blog/2013/3/30/tutorial-admob
-AdRotator support for Unity3D: http://getadrotator.com/new-beta-for-adrotator-v1-integration-for-unity3d/
-How to create awesome terrains: http://www.bitsalive.com/how-to-create-awesome-terrains-in-unity/
-Unity3D & SQLite: http://wiseman-safiq.blogspot.co.uk/2010/11/unity-3d-sqlite-database-connection.html
-Creating destructables on GameDevTuts: http://gamedev.tutsplus.com/tutorials/implementation/how-to-make-an-object-shatter-into-smaller-fragments-in-unity/
-Using Free MoCap data in Unity3D: http://alastaira.wordpress.com/2013/07/24/using-free-mocap-data-for-game-character-animation-in-unity/
-Integration tips and tricks: http://sdkgame.com/blog/2013/9/9/our-favourite-unity-plugins
-Unity reference search engine: https://www.google.com/cse/home?cx=001712401338047450041:csfhqk-trfa
-Yet another Terrain tutorial : http://blogs.msdn.com/b/designmichel/archive/2012/09/24/the-3d-and-windows-8-unity-3d-4.aspx
-Using Unity with GIT source control: http://grapefruitgames.com/2013/04/22/unitygitpt1/
-Custom skydomes with Unity3D: http://rockandroald.net/wordpress/custom-skyboxes-and-cloud-domes-in-unity/
-Fake baking shadows for Unity3D : http://laboratoriesx86.wordpress.com/2013/04/17/fake-baked-shadow/
-Asset creation using MoDo, Substance and Unity3D: http://www.itsartmag.com/features/asset-creation-pipeline-using-modo-substance-and-unity/#.UoUNQ_lT5kG
-Integrating Google Analytics with Unity3D: http://g3zarstudios.com/blog/google-analytics-in-unity/
-HowTo: Showing gizmos, colliders and raycasts in play mode : http://imgur.com/ThYDmH8
-Another Tips and tricks site with animated gifs : http://tequibo.com/unity3d-tips/
-Massive collection of tips – regularly updated: http://unitytips.tumblr.com/
 
Music và Audio
-Managing music and audio with Unity3D: http://www.bitsalive.com/audio-manager/
 
Unity addons và engines
-Futile 2D framework for Unity3D (pre 4.3 or for 3D scenes): http://struct.ca/futile/
-Cubiquity voxel (aka Minecraft) engine For Unity3D: http://www.volumesoffun.com/blog/
-FFWD porting tool, create XNA games from Unity3D projects: https://github.com/fehaar/FFWD
-UnityVS getting started: http://edrivengui.com/getting-started-with-unityvs/
-Combining Pure Data with Unity3D: http://kylehalladay.com/all/blog/2013/11/10/Libpd-and-Unity.html
-Multi-Platform tool kit with Unity3D: http://blogs.unity3d.com/2013/07/18/tutorial-multiplatform-toolkit-by-owlchemy-labs/
 
Help và forums
-Unity3D’s main forum:  http://forum.unity3d.com/forum.php
-Unity3D students get help and get started resources:  http://www.unity3dstudent.com/get-help/
-Unity3D Tips – twitter save feed for #Unity3DTips hashtags: http://mvinetwork.co.uk/unity3dtips/
-Unity Answers – Stack Overflow type forum: http://answers.unity3d.com/index.html
-Unity developers forums:  http://unity.freeforums.org/index.php
-Unity official Wiki (Must see)"  http://wiki.unity3d.com/index.php/Main_Page
 

Link của một khóa học cụ thể về Unity3D cũng khá hay
Getting Started with Everything
Introduction to Unity 3D Course
Unity Course Syllabus
Unity Course Application, Tools, UI, Workflow (Videos 1 - 60)
Unity Course Exam 1 – Unity Tools and Application
Unity Course Hotkey Chart
Unity Course Exam 2 – Unity Hotkeys
Unity Course JavaScript (Video 1 - 15)
Unity Course Exam 3 – Unity JavaScript Part 1
Unity Course JavaScript Continued (Videos 16 - 26)
Unity Course Exam 4 – Unity JavaScript Part 2
Unity Course Lab 1 - Point and Click
Unity Course Lab 1 - Presentation
Unity Course Lab 2 - 2D Space Shooter
Unity Course Lab 2 - Presentation
Unity Course Lab 3 - Tool Development and Workflow
Unity Course Lab 3 - Tool Presentation
Unity Course Lab 4 - 2D Mario Clone (Side Scroller)
Unity Course Lab 4 - Presentation
Unity Course Lab 5 - 3D Mario Clone (3rd Person Adventure)
Unity Course Lab 5 - Presentation
Unity Course Completion and Submission Guidelines For WBS Training Certification

Một vài vấn đề khác
-Minecraft in Unity3D, one week programming challenge: http://www.youtube.com/watch?v=qdwUkYrHosk
-Unity3D creative Magazine free issues: http://unity.freeforums.org/old-unity-creative-magazine-issues-for-free-t11.html
-Satellite Reign – Animation Pipeline walkthrough: http://www.youtube.com/watch?v=FRqrGl308JY