Tài liệu "Maya Dynamics Basics"

Anh em nào thích tài liệu "Maya Dynamics Basics" thì tải đọc tham khảo tạm một số slide cũ mình đã soạn nhé:

>>SESSION 0: Course overview Maya Dynamics
https://www.academia.edu/…/SESSION_00_Course_overview_Maya_…