Làm quen với UV unwrap(unfolding) trong Maya

UV unwrap là một trong 3 phần texture cho polygon trong Maya. Trong phần trước tôi đã từng đề cập đến cách dùng UV Map. Ngoài UV Map và UV unwrap(unfolding) còn có một phần nữa là Normal mapping(tôi sẽ đề cập đến trong phần sau)
Trong phần UV unwrap này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng chúng vào một đầu con vật để làm vật liệu cho chúng
Video: