Ứng dụng maps khi tạo textures và shaders trong Maya 2011

Trong hướng dẫn này, chúng ta học cách làm việc với maps(bản đồ) trong Maya 2011: