Sử dụng mia_material material shader trong Maya 2011

Trong hướng dẫn này, chúng ta học cách làm việc với các công cụ đổ bóng mia_material trong Maya 2011. Video sau sẽ hướng dẫn từng bước chi tiết cách làm, mời bạn tham khảo :