Maya >> Dieu khien Character

Bờ Cát Trắng xin cùng các bạn nghiên cứu tiếp phần Animation của Maya

Trong phần này, chúng ta sẽ học theo video hướng dẫn, animation cho character phức tạp hơn rất nhiều, hãy tạo ra 1 model đơn giản và tập control model.

Tác giả: mlgraphic1

Phần 1:Character Setup Tutorial 1

Phần 2:Character Setup Tutorial 2

Phần 3:Character Setup Tutorial 3


Phần 4:Character Setup Tutorial 4

Phần 5:Character Setup Tutorial 5