Some Game 3d engine

BoCatTrang xin chào bạn, hôm nay chúng ta cùng xem video mô tả một vài game engine 3D để mở mang kiến thức về game engine!

Genesis 3DPhysX - FluidMark


Cry Engine 3


Demoniak3D
Havok Physics And Deferred shading


Sự kết hợp của 2 công cụ trên cho ra đời game Playstation 3 có tên là: "Killzone 2"


Chà, Killzone hay qua nhi?


Torque Game Engine
Cipher Engine
Unreal Engine
Unreal Engine III vs CryEngine 2 Graphics


Thật tuyệt vời, đây là đoạn video so sánh sức mạnh giữa 2 game engine!


Yake Engine