Một vài hình ảnh video minh họa về bài giảng điện tử và thí nghiệm ảo của nhóm viết

Môn Hóa học 11:

Môn Lịch sử 5 :

Lịch sử 4 :

Môn Vật lý 11 :

Môn Sinh học 6:


Môn Sinh học 8:


Có rất nhiều sản phẩm khác nữa, trong thời gian tới chúng tôi sẽ đưa lên cho các bạn tham khảo.
Hãy cùng tham khảo rồi đóng góp ý kiến cho nhóm về các sản phẩm để nhóm sẽ hoàn thiện tốt hơn trong các sản phẩm ra lần sau, nhóm cảm ơn các bạn rất nhiều
Thay mặt nhóm : Share3dvn