Blender >> Particle physical basic

Bài viết này mô tả cách cơ bản tạo hạt trong Blender, nó sẽ cho các bạn biết cách sử dụng hạt và điều khiển một số thuộc tinh vật lí.

Blender Tutorial Intro to Particle Physics