After Effect >> 2.Hiệu ứng đổ vỡ (Shatter)

Chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên để tạo một hiệu ứng nhờ After Effect.

Tác giả: themadcowmoo
After Effects Tutorial Shatter Effect
***********************************************

***********************************************

Bờ Cát Trắng