Sams Microsoft XNA

Tên sách: Sams.Microsoft.XNA.Unleashed.Jul.2007
Tác giả: Chad Carter
Ngôn ngữ: English

Nội Dung:
Part I Get Up and Running with XNA on Your PC and Xbox 360
1 Introducing XNA and XNA Game Studio Express
2 XNA and the Xbox 360
3 Performance Considerations

Part II Understanding XNA Basics

4 Creating 3D Objects
5 Input Devices and Cameras

Part III Content Pipeline

6 Loading and Texturing 3D Objects
7 Sound and Music
8 Extending the Content Pipeline

Part IV 2D in XNA
9 2D Basics
10 2D Effects
11 Creating a 2D Game

Part V High Level Shader Language
12 HLSL Basics
13 Advanced HLSL

Part VI Physics and Artificial Intelligence
14 Physics Basics
15 Finite State Machines and Game State Management
16 AI Algorithms

Part VII 3D Effects
17 Advanced Texturing Techniques
18 Special Effects
19 Particle System

Part VIII Putting It Into Practice
20 Creating a 3D Game
21 Improving the Game
22 Finishing Touches

Cuốn sách dày 542 trang này sẽ là cuốn cẩm nang cho bạn muốn học lập trình game trên XNA, bạn có thể tạo đối tượng 2D hay 3D cho mình, gán vật liệu cho nó, lập trình điểu khiển đối tương theo ý muốn.

Download:
http://www.mediafire.com/?nnz0ydnljzl

Bờ Cát Trắng