Tài liệu học lập trình game trên Blender

tôi xin đưa ra 2 trang rất cơ bản cho những bạn đang thắc mắc về cách viết code trong blender như thế nào? và học blender như thế nào nhé!

+ http://www.tutorialsforblender3d.com/GameDoc/index_GameDoc.html

+ http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Manual


Chúc bạn sớm thành công!