Học Blender để làm gì?

Là khóa học thiết kế 3D nhằm giới thiệu cung cấp cho sinh viên về thế giới 3D dựng trên  máy tính  đặc biệt là kỹ năng giúp bạn làm hoạt hình. Nó cung cấp cho bạn một sự hiểu biết cơ bản về các kỹ năng thiết kế 3D và các phương pháp để thiết kế các sản phẩm 3D một cách hiệu quả. Trong một loạt các ứng dụng chúng tôi sẽ đưa ra trong thời gian tới nhằm giúp bạn tìm hiểu tốt được các nội dung về mô hình lưới cơ bản, áp dụng kết cấu và vật liệu 3-D đối tượng, ánh sáng, hoạt hình, rendering, kỹ thuật kiến trúc, mô hình sân khấu và thiết kế trò chơi. Đây sẽ là khóa học online của chúng tôi đưa vào thử nghiệm mong rằng sẽ cung cấp  được một cơ sở tốt cho việc học tập độc lập của sinh viên ngoài môi trường nhà trường.