Modeling đầu người với maya 2011

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4: