Hướng dẫn cách thêm phần Physic(vật lý) để render trên Blender

Đây là video giúp bạn cách thêm phần Physic cho nó :