MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM DẠY HỌC ĐỊA LÝ 4 (version 1.0)

Dưới đây là trích dẫn một vài hình ảnh sản phẩm về multimedia của nhóm mới hoàn thành :
A1

A2


A3


A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10


A11

A12