5 Đặc điểm chung AS3 và UnityScript

Flash to Unity

1. Cho hiện hoặc ẩn một đối tượng

Actionscript 3:
thing.visible = true; // or false
UnityScript:
thing.renderer.enabled = true; // or false

2. Cho màu một Object

Actionscript 3:
var colorTransform:ColorTransform = new ColorTransform();
colorTransform.color = 0xFF0000;
thing.transform.colorTransform=colorTransform;
UnityScript:
thing.renderer.material.color = Color.red;

3.Đặt random một số

Actionscript 3:
var someRandomNumberBetween0And5:int = Math.floor(Math.random()*5);
UnityScript:
var someRandomNumberBetween0And5:int = Random.Range(0, 5);