Unity 3D >> Animation tutorials

Joe Robins tại Công Nghệ Unity sẽ cho chúng ta nhìn thấy tính năng Animation View và cách tạo ra các hành động-Animations phức tạp trong Unity, sau đây là một vài hướng dẫn ngắn.
From lesterbanksBờ Cát Trắng