Download >> 200 audios of New Dynamic English

Bài nghe audio này rất bổ ích, chúng ta cần học Tiếng Ang theo phương pháp nghe - nói - đọc - viết.
Cần nghe nhiều để nói lại theo họ, gọi là vẹt tập nói cũng dc, hi. Sau đó mới cần viết để ghi nhớ.

Dynamic English -
Bài 1 - 10 - Dynamic English - Bài 11 - 20

Dynamic English - Bài 21 - 30 - Dynamic English - Bài 31 - 40
Dynamic English - Bài 41 - 50 - Dynamic English - Bài 51 - 60
Dynamic English - Bài 61 - 70 - Dynamic English - Bài 71 - 80
Dynamic English - Bài 81 - 90 - Dynamic English - Bài 91 - 100
Dynamic English - Bai 101 - 110.rar - Dynamic English - Bai 111 - 120.rar
Dynamic English - Bai 121 - 130.rar - Dynamic English - Bai 131 - 140.rar
Dynamic English - Bai 141 - 150.rar - Dynamic English - Bai 151 - 160.rar
Dynamic English - Bai 161 - 170.rar - Dynamic English - Bai 171 - 180.rar
Dynamic English - Bai 181 - 190.rar - Dynamic English - Bai 191 - 200.rar