80 VCD DẠY TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH

Đây là bộ video dạy tiếng anh qua truyền hình rất nổi tiếng và rất dễ học. Bộ video gồm ba phần: BEGINNER LEVEL, ELEMENTARY LEVEL, INTERMEDIATE LEVEL.

BEGINNER LEVEL

CD 1
http://www.mediafire.com/?3dlygkd1dtg
http://www.mediafire.com/?1de9dfdkycm
http://www.mediafire.com/?3idmf9ddcn3
CD 2
http://www.mediafire.com/?exy1zdg9mgd
http://www.mediafire.com/?f5gmgcghwti
http://www.mediafire.com/?gqi2hdydyvz
CD 3
http://www.mediafire.com/?mcvmdw93d1t
http://www.mediafire.com/?2ilxggygguo
http://www.mediafire.com/?cjmm11ddw3k
CD 4
http://www.mediafire.com/?ta9jwcmlsem
http://www.mediafire.com/?mymjvyd1wzm
http://www.mediafire.com/?dhwgldltgc9
CD 5
http://www.mediafire.com/?bxbkmyddi2l
http://www.mediafire.com/?xbixmdimggl
CD 6
http://www.mediafire.com/?lml9xsiim9l
http://www.mediafire.com/?2gwptgyjngw
CD 7
http://www.mediafire.com/?dxdzal3wmfy
http://www.mediafire.com/?z1m3y2wer2z
http://www.mediafire.com/?zg3xtghc11u
CD 8
http://www.mediafire.com/?ihimjhlmm2y
http://www.mediafire.com/?eddd3cs1rmc
http://www.mediafire.com/?c2gywmtgmgt
CD 9
http://www.mediafire.com/?1w2gjfuycyd
http://www.mediafire.com/?lgnzqjchy2m
http://www.mediafire.com/?pmnjgrixbuc
CD 10
http://www.mediafire.com/?tctffnycwlz
http://www.mediafire.com/?gorv2c9bhcn
CD 11
http://www.mediafire.com/?2tm91diywxy
http://www.mediafire.com/?jgdumhd2tmr
http://www.mediafire.com/?wlwmcnmdjmy
CD 12
http://www.mediafire.com/?rzdc4cfwoh9
http://www.mediafire.com/?g3xy5xt9el9
http://www.mediafire.com/?wnvwfs3ldgc
CD 13
http://www.mediafire.com/?whncwdsdzcu
http://www.mediafire.com/?vzgcd9mxzl3
http://www.mediafire.com/?mdldwwt19yc
CD 14
http://www.mediafire.com/?heygjx9ldmy
http://www.mediafire.com/?jgry9vmmkdy
http://www.mediafire.com/?cd2ldlctzz1
CD 15
http://www.mediafire.com/?gwaav3dcbdg
http://www.mediafire.com/?nzezlmedy1y
CD 16
http://www.mediafire.com/?cmuhfcr1ceg
http://www.mediafire.com/?d3gcgchddcz
http://www.mediafire.com/?dz9d3dslccm
CD 17
http://www.mediafire.com/?rwiszn3krdt
http://www.mediafire.com/?gmycgtrjrmj
http://www.mediafire.com/?m9c9ldyscmr
CD 18
http://www.mediafire.com/?dbxw2th2h1l
http://www.mediafire.com/?w2lgectyxyt
http://www.mediafire.com/?mg1dfvu4y5c
CD 19
http://rapidshare.com/files/68532453/CD_19__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part1.rar
http://rapidshare.com/files/68582911/CD_19__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part2.rar
CD 20
http://rapidshare.com/files/68642709/CD_20__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part1.rar
http://rapidshare.com/files/68697290/CD_20__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part2.rar
http://rapidshare.com/files/68645629/CD_20__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part3.rar
CD 21
http://rapidshare.com/files/78855822/CD_21__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part1.rar
http://rapidshare.com/files/78867916/CD_21__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part2.rar
http://rapidshare.com/files/78872297/CD_21__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part3.rar
CD 22
http://www.mediafire.com/?cz1dczd3s32
http://www.mediafire.com/?wsi1blbt2lz
http://www.mediafire.com/?nnuy2imeye1
CD 23
http://www.mediafire.com/?rgigf2gngde
http://www.mediafire.com/?rhrwygb2eig
http://www.mediafire.com/?w1vg5t91232
CD 24
http://www.mediafire.com/?ndndzjgjxdc
http://www.mediafire.com/?dz3zuswxjjc
http://www.mediafire.com/?wgzlueghhe3
CD 25
http://www.mediafire.com/?wdwmzwzwjlk
http://www.mediafire.com/?wijzsdddydn
http://www.mediafire.com/?lnidz9nt313
CD 26
http://www.mediafire.com/?pdowz3yt1wr
http://www.mediafire.com/?3z3gyszzd2d
http://www.mediafire.com/?fjtoqwtcmcn
CD 27
http://www.mediafire.com/?1jbyds2eyrg
http://www.mediafire.com/?xh5yf1rcccd
http://www.mediafire.com/?zwiuh31gguc
CD 28
http://www.mediafire.com/?hcwmdvzxqll
http://www.mediafire.com/?dczgywzzvlw
CD 29
http://www.mediafire.com/?wszzzmdmdz1
http://www.mediafire.com/?9lyw5ghsybw
http://www.mediafire.com/?cyi1w1hzov9
CD 30
http://www.mediafire.com/?botdggtg4i1
http://www.mediafire.com/?izujyybhoge
——————————————–

ELEMENTARY LEVEL

CD 1
http://www.mediafire.com/?msyzwkdknlu
http://www.mediafire.com/?gc2zynz9umz
http://www.mediafire.com/?i9fyykuyyys
CD 2
http://www.mediafire.com/?jjdhg2xtimf
http://www.mediafire.com/?ygyejjoezyj
http://www.mediafire.com/?mzdvu9zxlnw
CD 3
http://www.mediafire.com/?uji2dqjhd49
http://www.mediafire.com/?whxdgzgeeug
CD 4
http://www.mediafire.com/?g99rc9gdcfw
http://www.mediafire.com/?yz3dt2ndg5g
http://www.mediafire.com/?qtg9l3jcd31
CD 5
http://www.mediafire.com/?ejl9c92ggd5
http://www.mediafire.com/?jykybjccesc
http://www.mediafire.com/?w1dhz41zlmj
CD 6
http://www.mediafire.com/?c3sxys9zidc
http://www.mediafire.com/?yqnn4n4l6wd
http://www.mediafire.com/?wgwso1hacwc
CD 7
http://www.mediafire.com/?91zwc9v1guc
http://www.mediafire.com/?gzzcm3rgkyz
http://www.mediafire.com/?wcdndsz2ud3
CD 8
http://www.mediafire.com/?efddhe3gycr
http://www.mediafire.com/?9wyyiyutwsm
http://www.mediafire.com/?tlzync2yyl9
CD 9
http://www.mediafire.com/?d1snzdl1qdz
http://www.mediafire.com/?y3egyg99n1m
http://www.mediafire.com/?ig9r3wrfcfd
CD 10
http://www.mediafire.com/?muedeetlm2d
http://www.mediafire.com/?yz2xmhtye9t
http://www.mediafire.com/?vflkhhzmje2
CD11:
http://www.mediafire.com/?1ctglyydwrn
http://www.mediafire.com/?y1ejlyixo11
http://www.mediafire.com/?m3ccsgc1ddm
CD12:
http://www.mediafire.com/?tefmwmgz9wu
http://www.mediafire.com/?3gvdlygud99
http://www.mediafire.com/?tu5yldyx412
CD13:
http://www.mediafire.com/?ynmdsgm2hjz
http://www.mediafire.com/?cmyded9cgds
http://www.mediafire.com/?bymvy9dg3gt
CD14:
http://www.mediafire.com/?zthnnxnznxw
http://www.mediafire.com/?cihtswg299d
http://www.mediafire.com/?d3r9tnxt3fs
CD15:
http://www.mediafire.com/?txdcyhwlx3y
http://www.mediafire.com/?2r1wt9wlu3r
http://www.mediafire.com/?dl2gcuichgt
CD16:
http://www.mediafire.com/?9wcwyxt1ugd
http://www.mediafire.com/?byey9i2cgki
http://www.mediafire.com/?jmmdf29f23d
CD17:
http://www.mediafire.com/?yjdty9hdjyc
http://www.mediafire.com/?vyj31chsdmy
http://www.mediafire.com/?hmygy2j9dn2
CD18:
http://www.mediafire.com/?2dfu2hucxnc
http://www.mediafire.com/?s4ctys3xlml
CD19:
http://www.mediafire.com/?doicbdetozv
http://www.mediafire.com/?l3hylwlcerj
http://www.mediafire.com/?nwfmmudy2ed
CD20:
http://www.mediafire.com/?2gjdc9d9ltc
http://www.mediafire.com/?byjdsh99zd9
cd21:
http://www.mediafire.com/?wkdlkdldwij
http://www.mediafire.com/?elcym2zd2sm
cd22:
http://www.mediafire.com/?memwyyccrl2
http://www.mediafire.com/?2lezdmy2rmt
http://www.mediafire.com/?1ssjydg9xj2
cd23:
http://www.mediafire.com/?mmcmimv9c9f
http://www.mediafire.com/?u9gbbb3eo9c
http://www.mediafire.com/?ddd5txrggee
cd24:
http://www.mediafire.com/?irge2dim3ml
http://www.mediafire.com/?vhpjzxyzgyl
cd25:
http://www.mediafire.com/?ig1sduy2dve
http://www.mediafire.com/?w12xi2xmxim
http://www.mediafire.com/?6cmyud1ugwl
cd26:
http://www.mediafire.com/?ejhgmjrikdx
http://www.mediafire.com/?ccu2ynm2lwl
cd27:
http://www.mediafire.com/?wdg1tejyqc2
http://www.mediafire.com/?jtgfa9hwzug
cd28:
http://www.mediafire.com/?1xuycgmshy9
http://www.mediafire.com/?ncdwjyedz3n
cd29:
http://www.mediafire.com/?ow5eji3mccz
http://www.mediafire.com/?vmmx9yd0ggh
cd30:
http://www.mediafire.com/?lgxi9wjqdlf
http://www.mediafire.com/?wdyjyxwf1bm
http://www.mediafire.com/?dry9msvhwdy
——————————————–

INTERMEDIATE LEVEL

CD1
http://www.mediafire.com/?cgdjg39dzil
http://www.mediafire.com/?3g1xssydi2e
http://www.mediafire.com/?zlwdi3hic2l
CD2
http://www.mediafire.com/?gimwd92cu1d
http://www.mediafire.com/?22t2umygjn2
http://www.mediafire.com/?mzd2nddgnwj
CD3
http://www.mediafire.com/?2m235ydhf2c
http://www.mediafire.com/?cyhylyzjk3s
http://www.mediafire.com/?d09yymwhyrz
CD4
http://www.mediafire.com/?tythj3txgco
http://www.mediafire.com/?fgj9z1xmwsj
http://www.mediafire.com/?dcd3dm3i1ly
CD5
http://www.mediafire.com/?hiindltt9jh
http://www.mediafire.com/?f3wc9tyc23d
http://www.mediafire.com/?xig36h6m6gj
CD6
http://www.mediafire.com/?lq4czgitzjm
http://www.mediafire.com/?twqzuydmmgd
http://www.mediafire.com/?dmm9mjqyjey
CD7
http://www.mediafire.com/?njm91jymcxx
http://www.mediafire.com/?yyvwydudjgj
CD8
http://www.mediafire.com/?ii2ox1hsbhz
http://www.mediafire.com/?c6t1jzgez1t
http://www.mediafire.com/?ddnl1jtgmzu
CD9
http://www.mediafire.com/?ygyrdmlghjg
http://www.mediafire.com/?1yjjlxymyd2
http://www.mediafire.com/?2zwiztgj3y9
CD10
http://www.mediafire.com/?yy1d3scfuy0
http://www.mediafire.com/?ldwcsl3votd
http://www.mediafire.com/?ih0hjtd23dg
CD11
http://www.mediafire.com/?entszdydg3u
http://www.mediafire.com/?lzhidwyg0ma
http://www.mediafire.com/?ddlyirh2t2d
CD12
http://www.mediafire.com/?zrwncs9dy2j
http://www.mediafire.com/?jmlyudwddln
http://www.mediafire.com/?yxgtmuhj9us
CD13
http://www.mediafire.com/?lmswygydjej
http://www.mediafire.com/?zczmzy9ouc3
http://www.mediafire.com/?y9dymiygd3y
CD14
http://www.mediafire.com/?5srte5edfjt
http://www.mediafire.com/?xyiyu9dstlj
http://www.mediafire.com/?zhtmgmyjugz
CD15
http://www.mediafire.com/?sktetbv3vfm
http://www.mediafire.com/?6wbj9y2mgzz
http://www.mediafire.com/?cltmzm3imlg
CD16
http://www.mediafire.com/?d2dwmnmfdct
http://www.mediafire.com/?1g26igggtig
http://www.mediafire.com/?lqmwzzfd9dd
CD17
http://www.mediafire.com/?4jfxys29m39
http://www.mediafire.com/?12mdxnvxdgw
http://www.mediafire.com/?yexcnxlidau
CD18
http://www.mediafire.com/?nimgigyowuy
http://www.mediafire.com/?suyczgmmemj
http://www.mediafire.com/?9myyjlz2mii
CD19
http://www.mediafire.com/?hyg2ly1ylaj
http://www.mediafire.com/?yywhymah2yu
CD20
http://www.mediafire.com/?kslr2s92cci
http://www.mediafire.com/?93l2jjsmfyx
http://www.mediafire.com/?2yctcs9tnme

 Chúc các bạn học được nhiều điều thú vị nhé !