Video demo Thí nghiệm ảo vật lý lớp 11

Đây là đoạn chương trình thí nghiệm ảo mà mình đã xây dựng và dùng nó làm báo cáo tốt nghiệp.
****************************************************

****************************************************
Một bài giảng đã được bán thương mại cho Công Ty Thiết Bị Giáo Dục 2 - TP HCM.

Bờ Cát Trắng