DXStudio >> Tutorial basic Total

Trong phần này chúng ta bắt đầu tìm hiểu các thao tác cơ bản và nâng cao để sử dụng thành thạo công cụ DXstudio qua 12 video.

Tác giả: janetmerai

Part 1: Welcome to DX Studio!
********************************

********************************
Part 2: The uses of DX Studio
********************************

********************************
Part 3: First Time in DX Studio
********************************

********************************
Part 4: Exploring the GUI
********************************

********************************
Part 5: Small Features in DX Studio
********************************

********************************
Part 6: 2D Scene Editor Essentials
********************************

********************************
Part 7: Working in the 2D Scene Editor
********************************

********************************
Part 8: Fonts and International
********************************

********************************
Part 9: Font Properties
********************************

********************************
Part 10: 2D Editor Sounds
********************************

********************************
Part 11: 3D Scene Editor Essentials
********************************

********************************
Part 12: 3D Scene Editor Manipulation Basics
********************************

********************************

Bờ Cát Trắng