Blender >> Các video tuyệt đẹp làm bằng Blender

Trong mục này chúng ta thư giãn chút để xem một vài video đã được tạo ra nhờ Blender

Blender particles animation
**************************************

**************************************

Blender Big waves, Big waterfalls.
**************************************

**************************************

Bomb in sea (blender 3d) Test 1
**************************************

**************************************

Bờ Cát Trắng