Game engines >> I.Cái nhìn toàn diện >> P2. Open-source

Danh sách Game engines (GE) mã nguồn mở rất đa dạng và đó là tài nguyên quý giá cho các bạn muốn sử dụng các GE cho quá trình thiết kế game.

Index
Name
Primary programming language
Bindings
Cross-platform?
SDL
Scripting
1
Aleph One (computer game)
C
N/A
Yes
Yes
Lua, Marathon Markup Language
2
Axiom Engine
C#
N/A
Yes
Yes
Dynamic Language Runtime
3
Skylight
C#
N/A
No
No
C#
4
Allegro library
C
Ada, C++, C#, D, Lisp, Lua, Mercury, Pascal, Perl, Python, Scheme
Yes
Yes
N/A
5
Blender3D
C++
Python
Yes
N/A
Python
6
Box2D
C++
Java, ActionScript, C#, JavaScript, D, Python, DarkBasic, Lua
Yes
No
N/A
7
Build engine
C
N/A
No
No
N/A
8
ClanLib
C++
N/A
Yes
Yes
N/A
9
Crystal Space
C++
Python, Perl, Java
Yes
Yes
N/A
10
Cube
C++
N/A
Yes
Yes
N/A
11
Cube 2
C++
N/A
Yes
Yes
N/A
12
DarkPlaces
C
N/A
Yes
Yes
N/A
13
Delta3d
C++
N/A
Yes
No
Python
14
Doom engine
C
N/A
Yes
No
N/A
15
DXFramework
C++
N/A
Yes
No
Python
16
Exult
C++
N/A
Yes
Yes
N/A
17
Game Blender
C++
N/A
Yes
No
Python
18
Genesis3D
C
N/A
No
No
N/A
19
Genesis Device
Object Pascal
N/A
No
No
Pascal Script
20
Glest
C++
N/A
Yes
No
Lua
21
id Tech 2
C
N/A
Yes
No
N/A
22
id Tech 3
C
N/A
Yes
No
N/A
23
ika
C++, C#
N/A
Yes
No
Python
24
ioquake3
C
N/A
Yes
Yes
N/A
25
Irrlicht Engine
C++
Java, Perl, Ruby, Python, FreeBASIC, Lua, Delphi , Game Maker
Yes
Yes
Squirrel
26
jMonkeyEngine
Java
N/A
Yes
No
N/A
27
Jogre
Java
N/A
Yes
No
N/A
28
Lightweight Java Game Library
Java
N/A
Yes
No
N/A
29
Leadwerks Engine
C++
C++, C#, Pascal, Java, Python, BlitzMax, PureBasic
Yes
No
Lua
30
Nebula Device
C++
Python, Java
Yes
No
Lua, Tcl/Tk
31
Novalis Engine
C++
N/A
Yes
Yes
N/A
32
OGRE
C++
PureBasic
Yes
Yes
Ogre scripting language
33
OpenSceneGraph
C++
N/A
Yes
No
N/A
34
ORX
C
N/A
Yes
Yes
N/A
35
Panda3D
C++
Python
Yes
No
Python
36
Quake engine
C
N/A
Yes
No
N/A
37
PLIB
C++
N/A
Yes
Yes
N/A
38
Retribution Engine
C++
N/A
No
No
N/A
39
Second Life
C++
N/A
Yes
No
N/A
40
Sphere
C++
N/A
Yes
No
JavaScript
41
Spring
C++
N/A
Yes
No
Lua
42
Stratagus
C
N/A
Yes
Yes
Lua
43
Troll2D
C++
N/A
Yes
Yes
N/A
44
Verge 3.2
C++
N/A
Yes
Yes
Lua, VergeC
45
Xilon Engine II
Visual Basic .NET
N/A
No
No
N/A

- Chúng ta thấy rằng đa phần các GE mã nguồn mở đều được viết bằng C và C++, C#. Trong qua trình sử dụng các GE, các ngôn ngữ mà bạn dùng để điều khiển đối tượng gồm có Python, C#, Lua, Pascal, Perl, Java Script, Java... Các bạn nghĩ sao về điều này? Các ngôn ngữ rất đa dang, chúng ta nên chọn các ngôn ngữ thông thạo mà sử dụng và cũng cần biết sơ qua về các ngôn ngữ khác.

=> Khi bạn đã có nền tảng ở một ngôn ngữ thì quá trình tìm hiểu một ngôn ngữ khác sẽ nhanh hơn rất nhiều. Theo tôi, các bạn đừng nên đi tìm hiểu tràn lan mà hãy tập trung vào ngôn ngữ bạn yêu thích, hãy xây dựng kỹ năng vững chắc, tôi tin rằng bạn sẽ thành công.