Cách xuất game ra dạng ".exe" trong blender

Bước 1:
Tạo một thư mục để chứa file game cần xuất trên máy tính, ví dụ bạn đặt tên là: "gamedemo_thichay"

Bước 2:
Vào trong thư mục bạn cài đặt blender trên máy (Thường mặc định là : C:\Program Files\Blender Foundation\Blender) bạncopy các filehệ thống(các file có đuôi ".dll" và ".manifest") trong đó vào thư mục game bạn vừa tạo ở bước 1 bên trên(chính là thư mục "gamedemo_thichay")

Bước 3: - trên trình đơn menu bạn chọn
                                                          File -> save game as runtime
            - Chọn thư mục game bạn đã tạo bên trên để lưu file game vào đó
           - Chú ý khi đặt tên bạn phải đặt tên đuôi cho nó, ví dụ lúc đó tôi sẽ đặt tên là"thi chay.exe"
Bước 4: vào thư mục bạn xuất game để chạy thử

Chúc bạn thành công!