Book >> Beginning Game Progamming

Ngôn ngữ: English
Tác giả: Tom Miller

Nôi dung cuốn sách:

- Part I. Introduction to Microsoft .NET
- Part II. Introducing Graphics, Game 1
- Part III. Basic Math Principles
- Part IV. Intermediate Graphics, Peer- to-Peer Networking, Game 2
- Part V. Advanced Graphics, Client/Server Networking, Game 3
- Part VI. Appendix

Download from:

http://www.mediafire.com/download.php?wjdjmzmlnym

* Theo như cuốn sách nói, đây là cuốn sẽ giúp bạn biết về rất nhiều công cụ và thông tin để bạn có thể triển khai một game 3D. Sau khi vọc xong, bạn sẽ có một game 3D của chính mình.
Chúc bạn thành công!