Quick Link Unity document

Xin chào các bạn! Đây là các đường linh tổng quan về tài liệu Unity. Được phân nhóm để các bạn mới bắt đầu dễ dàng tiếp cận. Chúc các bạn học tốt!

Common Reference

Unity Manual: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/index.html

Reference Manual: http://unity3d.com/support/documentation/Components/index.html

Scripting Library: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/index.html

Resources home: http://unity3d.com/support/resources/

Community: http://unity3d.com/support/community

Intro to Interface: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Learning%20the%20Interface.html

Prefabs: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Prefabs.html

Asset Server:

http://unity3d.com/support/documentation/Components/Asset%20Server%20Guide.html

Managers: http://unity3d.com/support/documentation/Components/comp-ManagerGroup.html

Publishing Builds: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Publishing%20Builds.html

Functional Reference

GameObjects & Components: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/GameObjects.html

Rendering Paths: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/RenderingPaths.html

Creating Gameplay: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Creating%20Gameplay.html

Coroutines: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/index.Coroutines_26_Yield.html

Physics: http://unity3d.com/support/documentation/Components/comp-DynamicsGroup.html

GUI Scripting Guide: http://unity3d.com/support/documentation/Components/GUI%20Scripting%20Guide.html

Networking: http://unity3d.com/support/documentation/Components/Network%20Reference%20Guide.html

Occlusion Culling: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Occlusion%20Culling.html

Shaders (Shaderlab Reference): http://unity3d.com/support/documentation/Components/SL-Reference.html

Asset processing: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/AssetPostprocessor.html

http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/AssetImporter.html

Optimizing: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Optimizing%20Graphics%20Performance.html

Profiler: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Profiler.html

Debugging: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Debugging.html

Mono upgrade details: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/MonoUpgradeDetails.html

Platforms: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Platform%20Dependent%20Compilation.html

API Reference

GameObject: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/GameObject.html

MonoBehaviour: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/MonoBehaviour.html

Input: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/Input.html

Time: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/index.Keeping_Track_of_Time.html

http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/Time.html

Physics: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/Physics.html

Mathf: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/Mathf.html

WWW: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/WWW.html

Cloth: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/Cloth.html

Debug: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/Debug.html

Common Reference

Unity Manual: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/index.html

Reference Manual: http://unity3d.com/support/documentation/Components/index.html

Scripting Library: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/index.html

Resources home: http://unity3d.com/support/resources/

Community: http://unity3d.com/support/community/

Intro to Interface: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Learning%20the%20Interface.html

Prefabs: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Prefabs.html

Asset Server: http://unity3d.com/support/documentation/Components/Asset%20Server%20Guide.html

Managers: http://unity3d.com/support/documentation/Components/comp-ManagerGroup.html

Publishing Builds: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Publishing%20Builds.html

Asset Reference

Workflow: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Asset%20Workflow.html

Importing: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Asset%20Import%20and%20Creation.html

Mesh Importer: http://unity3d.com/support/documentation/Components/class-Mesh.html

Texture Importer: http://unity3d.com/support/documentation/Components/class-Texture2D.html

Importing from di!erent apps: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/HOWTO-importObject.html

Mesh Components: http://unity3d.com/support/documentation/Components/comp-MeshGroup.html

GUI Skin: http://unity3d.com/support/documentation/Components/class-GUISkin.html

Tools Reference

Animation View Guide: http://unity3d.com/support/documentation/Components/AnimationEditorGuide.html

Terrain Engine Guide: http://unity3d.com/support/documentation/Components/script-Terrain.html

Tree Creator Guide: http://unity3d.com/support/documentation/Components/class-Tree.html

Lightmapping quickstart: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Lightmapping.html

Lightmapping reference: http://unity3d.com/support/documentation/Components/class-LightMapping.html

Runtime Graphics Reference

Graphics FAQ: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Graphics%20how-tos.html

Lights: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Lights.html

Particle Components: http://unity3d.com/support/documentation/Components/comp-ParticlesGroup.html

Image E!ects: http://unity3d.com/support/documentation/Components/comp-ImageE!ects.html

Shadows: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Shadows.html

Optimizing: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Optimizing%20Graphics%20Performance.html

Common Reference

Unity Manual: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/index.html

Reference Manual: http://unity3d.com/support/documentation/Components/index.html

Scripting Library: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/index.html

Resources home: http://unity3d.com/support/resources/

Community: http://unity3d.com/support/community

Intro to Interface: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Learning%20the%20Interface.html

Prefabs: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Prefabs.html

Asset Server: http://unity3d.com/support/documentation/Components/Asset%20Server%20Guide.html

Managers: http://unity3d.com/support/documentation/Components/comp-ManagerGroup.html

Publishing Builds: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Publishing%20Builds.html

Functional Design Reference

Inspector: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Using%20The%20Inspector.html

Input: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Input.html

Creating Gameplay: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Creating%20Gameplay.html

Physics: http://unity3d.com/support/documentation/Components/comp-DynamicsGroup.html

Colliders/Triggers: http://unity3d.com/support/documentation/Components/class-BoxCollider.html

Particle systems: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Particle%20Systems.html

Rendering Components: http://unity3d.com/support/documentation/Components/comp-RenderingGroup.html

Animation View Guide: http://unity3d.com/support/documentation/Components/AnimationEditorGuide.html

Terrain Engine Guide: http://unity3d.com/support/documentation/Components/script-Terrain.html

Tree Creator Guide: http://unity3d.com/support/documentation/Components/class-Tree.html

Built-in Shaders: http://unity3d.com/support/documentation/Components/Built-in%20Shader%20Guide.html

Lightmapping quickstart: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Lightmapping.html

Lightmapping reference: http://unity3d.com/support/documentation/Components/class-LightMapping.html

Image E!ects: http://unity3d.com/support/documentation/Components/comp-ImageE!ects.html

Shadows: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Shadows.html

Occlusion Culling: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Occlusion%20Culling.html

Audio Design Reference

Importing Assets: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Importing%20Assets.html

Audio Files: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Audio%20Files.html

Audio Components: http://unity3d.com/support/documentation/Components/comp-AudioGroup.html

Audio E!ects: http://unity3d.com/support/documentation/Components/class-AudioE!ect.html

Audio Clip Reference: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/AudioClip.html

Audio Source Reference: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/AudioSource.html

Common Reference

Unity Manual: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/index.html

Reference Manual: http://unity3d.com/support/documentation/Components/index.html

Scripting Library: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/index.html

Resources home: http://unity3d.com/support/resources/

Community: http://unity3d.com/support/community

Intro to Interface: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Learning%20the%20Interface.html

Prefabs: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Prefabs.html

Asset Server: http://unity3d.com/support/documentation/Components/Asset%20Server%20Guide.html

Managers: http://unity3d.com/support/documentation/Components/comp-ManagerGroup.html

Publishing Builds: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Publishing%20Builds.html

Multi-Platform Reference

Player Settings: http://unity3d.com/support/documentation/Components/class-PlayerSettings.html

Webplayer Reference

Deployment: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Web%20Player%20Deployment.html

Webplayer Streaming: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Web%20Player%20Streaming.html

Asset Bundles: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/AssetBundle.html

WWW class: http://unity3d.com/support/documentation/ScriptReference/WWW.html

Webplayer Security: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Security%20Sandbox.html

Mobile Reference

Android Getting Started: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/android-GettingStarted.html

iOS getting started: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/iphone-GettingStarted.html

Optimizing Graphics performance: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/Optimizing%20Graphics

%20Performance.html#iPhoneOptimizingGraphicsPerformance

Using iOS internal profiler: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/iphone-InternalProfiler.html

Splash Screen: http://unity3d.com/support/documentation/Manual/MobileCustomizeSplashScreen.html