English P1 >> Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng

Đây là phần tổng quan rất quan trọng khi chúng ta bắt đầu học Tiếng anh, chúng cung cấp gần như đầy đủ các sử dụng các thành phần trong tiếng Anh. Các bạn Basic cần vượt qua phần này để có thể học tiếp sạng mục khác. Tự học là một hướng đi tốt để chúng ta nâng giá trị của bản thân.
Mạo từ (Articles)
Mạo từ xác định (Definite Article)
Mạo từ bất định (Indefinite Article)
Danh từ
Tổng quan về danh từ
Giống của danh từ
Số nhiều của danh từ
Số nhiều của danh từ kép
Số nhiều của chữ viết tắt:
Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được
Sở hữu cách
Sở hữu cách
Khi nào dùng sở hũu cách?
Khi nào dùng Of + danh từ để diễn đạt sự sở hữu?
Tính từ chỉ phẩm chất (Adjectives of Quality)
So sánh (Comparison)
Phó từ (Adverbs)
Phó từ dưới hình thức so sánh và cực cấp
Đại từ
Đại từ và tính từ nghi vấn
Đại từ nhân xưng
Đại từ phản thân
Đại từ và tính từ sở hữu
Đại từ bất định
Đại từ quan hệ
Nói thêm về What và Which
Đại từ và tính từ chỉ định
Giới từ (Prepositions)
Phân biệt giới từ và trạng từ
Thì hiện tại (Present)
Thì quá khứ (Past)
Thì tương lai (Future)
Điều kiện cách (Conditional)
Mệnh lệnh cách (Imperative)
Giả định cách (Subjunctive)
Hoà hợp các thì (Sequence of tenses)
Động từ khiếm khuyết
Câu hỏi đuôi
Động từ nguyên mẫu
Động từ nguyên mẫu (Infinitive)
Nguyên mẫu không có To
To do the correct thing: Làm đúng lúc, làmđiều phải
To do sth (all) by oneself: Làm việc gì một mình không có ai giúp đỡ

Nguồn: globaledu.com.vn