Hướng dẫn học Unity >> 01 Introduction _P1

Mời các bạn xem qua phần giới thiệu cách sử dụng unity:
1./ Welcome :

2./   Installing Unity3D:

3./  Reviewing the Interface pt. 1: