Hướng dẫn học Primere => Phần VIII

Phần VIII : Titles

08.01.Creating Titles


08.02.Title Templates


08.03.Adding Text & Shapes to Titles


08.04.Adding Logos to Titles


08.05.Adding Rolling & Crawling Text


08.06.Adding Titles to Projects